Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 8/2016

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2016/8
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2016
Formát/ISNN: A4/1335-7808-03

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ÚSPEŠNÉ EKOVÝCHOVNÉ PROGRAMY NA PODPORU TRIEDENIA ODPADOV, Monika Chrenková
 • SEZÓNNE PESTOVANIE OKRASNÝCH RASTLÍN PRIAMO V ZÁHRADNÝCH KOMPOSTOVISKÁCH, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
 • ZBER POUŽITÉHO OLEJA V RÁMCI PROJEKTU „ZELENÝ KAUFLAND“, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • PRIEVIDZKÝ RÁDIOAMATÉR ZHODNOCUJE STARÉ ELEKTRÓNKOVÉ RÁDIÁ NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, Kolektív
 • PROJEKT OSTRAŇOVANIA TOXICKÝCH LÁTOK Z MÓDNEHO PRIEMYSLU „DETOX CATWALK“, Kolektív
 • PROJEKTY NA ZEFEKTÍVNENIE VÝROBY A SPOTREBY ENERGIE, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ZÁKON ZAVIEDOL PRÍSNEJŠIE ŠTANDARDY NA ZBER ODPADOVÝCH NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV, Adela Vráblová
 • ENVIREZORT CHCE KVÔLI „IGELITKÁM“ NOVELIZOVAŤ ZÁKON O ODPADOCH, Kolektív
 • IGELITKY, PETKY A ČISTÉ VODNÉ PLOCHY, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • OD PRVÉHO JÚLA VSTÚPILA DO PLATNOSTI ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV V ZMYSLE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • PRIORITY SLOVENSKÉHO ENVIROREZORTU V RÁMCI PREDSEDNÍCTVA V RADE EÚ, Kolektív
 • EK PREDLOŽILA BALÍK OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE UHLÍKOVÝCH EMISIÍ A PRECHOD NA NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO, Kolektív
 • METODICKÉ PREDPISY K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADOCH
  • Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k hierarchii odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov • Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR k výpočtu poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov v súvislosti so sanáciou miest s nezákonne umiestneným odpadom súlade so zákonom č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov • Návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k určeniu subjektu, ktorému sa podávajú ohlásenia v zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti • Informácia pre pôvodcov odpadu, ktorí majú vydané integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súčasťou ktorého je súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi • Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadu podľa Katalógu odpadov a podľa podľa prílohy č. 7 a 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z.z. a vykonávanie zberu elektroodpadu z domácností v obciach • Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadov ku katalógovým číslam v zmysle prílohy č. 7 a prílohy č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov • Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k spôsobu vypĺňania tlačiva „Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov“ podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) • Odporúčanie pre obce k uzatváraniu zmlúv podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi obcou a podnikateľským subjektom • Informácie k žiadosti o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností – aktualizované znenie ku dňu 23.3.2016 • Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia SR k § 68 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla • Usmernenie k problematike rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov
 • REZORT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA RIEŠI PROBLÉM S ODKALISKAMI, Kolektív
 • KAUZA SUBVENČNÉHO PODVODU PRI REKONŠTRUKCII KOTOLNE V NOVEJ KELČI, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • DEGRADÁCIA, KONTAMINÁCIA A ZNEHODNOCOVANIE POĽHOHOSPODÁRSKYCH PÔD, Ing. Janka Sudzinová, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., Ing. Patrik Rovný, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, Phd.
 • MLÁDEŽNÍCI SI V SEREDI ZRIADILI „PRIESTOR DOBRÝCH NÁPADOV“, Kolektív
 • PLNENIE NÁRODNÉHO AKČNÉHO PLÁNU PRE ZELENÉ OBSTARÁVANIE V ROKU 2015, Kolektív
 • HLASUJTE ZA FINALISTOV ANKETY „STROM ROKA“, Kolektív
 • CYKLOPROJEKTY: ZELENÝ BICYKEL, CYKLOCHODNÍK OKOLO TATIER A DUNAJ NA BICYKLI A ČLNE, Kolektív
 • DÔSLEDKY KLIMATICKEJ ZMENY NA SLOVENSKU, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.